Budgetaftale

1. BEHANDLING 24/8-2020.

 

Dette regionsråd kan med rette være stolte og glade. Vi har med de sidste par års budgetforlig taget nogle vigtige skridt for fremtidens region Syddanmark.

Vi har vedtaget, at FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er grundlaget for de politiske beslutninger i udvalg og regionsråd. Vi har kort sagt sat en retning.

Det er sket med ambitiøse mål.

Det er godt for regionen og ikke mindst for vore medarbejdere. De ved nu, hvilken retning de politiske beslutninger peger henimod. Det giver tryghed og sikkerhed i deres arbejde.

Men det forpligter jo også. Vi er som politikere forpligtet til at videreudvikle beslutningerne  –  baseret på verdensmålene - i de kommende år.

Derfor er det  også særdeles vigtigt, at vi i enighed fik vedtaget en klimastrategi.

Ikke alene fordi det er en vigtig del af verdensmålene, men også fordi klima er den største udfordring vi har, globalt, nationalt, regionalt og lokalt.

Vores klimastrategi er ambitiøs. Vi skal reducere CO2 udslippet med 70% inden 2030. De 10 år kan gå hurtigt.

Udfordringen er til at få øje på. Der er 3 sektorer, der står for 75% af CO2 udslippet. Det er transportsektoren med 32%, landbrugssektoren med lige under 30% og energisektoren.

Vi har ingen myndighed på landbrugssektoren, men de 2 andre områder kan og skal vi arbejde med.

Lyder det nemt – nej. Er det muligt - ja.

På transportområdet – vi har jo ansvaret for den regionale kollektive trafik – skal vi hurtigst muligt i gang med den grønne omstilling. Drivmidler som brint, biogas og el skal være indfaset i de kommende 5 år. Ikke kun i den kollektive trafik, men også i de biler vi har i vores bilpark. Ligeledes skal de selskaber vi entreer med, hvor en stor del af opgaven ofte indeholder transport, også leve op til kravet om grøn omstilling.

Vi skal derudover sikre os, at sende klare politiske målsætninger om grøn omstilling og store miljøhensyn i de høringssvar vi sender til øvrige myndigheder. Det drejer sig bl.a om høringssvar på store infrastrukturprojekter, ligesom det drejer sig om egne eller kommunale projekter.

I forbindelse med vore byggerier og ejendomme i øvrigt, skal der også tænkes grønt. Både i byggeprocessen, materialer, transport og grønne områder i og omkring bygningerne.

Vi vil undersøge, om vi skal søge at Svanemærke vores byggerier evt som supplement til DNGB certificeringen vi har vedtaget tidligere. Vi ønsker områderne, hvor byggerierne ligger, lever op til GRØN NORM.

Hvor det giver mening, skal beslutninger i regionsrådet følges af klimavurdering og grøn handlingsplan.

Vi holder fast i overholdelse af klausuler og ønsker regionen skal gå forrest i den cirkulære økonomi – f.eks ved arbejde med medicinspild.

I energisektoren er vi godt i gang. Regionens energiforbrug er nedsat betragteligt, en indsats der skal fortsættes. Om få dage indvier vi et solcelleanlæg på  NYT OUH, et anlæg der skal dække elforbruget i byggefasen og på sigt dække 20% af det samlede el forbrug i det nye sygehus. Den tænkning skal vi have med i alle kommende projekter.

Vi har myndighedsforpligtelsen på oprensning af jordforurening – men vi har ikke tilnærmelsesvis pengene der skal bruges. Af de 10 generationsforureninger i Danmark,  har vi de 3. Et grundigt og dygtigt arbejde har gjort, at vi har ekspertisen og know how til at gå i gang md oprensning af 2 af dem. Kjærgård plantage og Himmark. Så vi skal lægge et stort politisk pres på folketinget, så vi kan få de mia det kræver. Vi kan gå i gang med det samme. Alle 10 skal der gøres noget ved af hensyn til kommende slægter. Derfor skal den handlingsplan Danske regioner har lavet føres ud i livet – jo før jo bedre.

Vi skal i den forbindelse ikke glemme de mange punktforureninger som presser på og truer grundvandet.

Vi har andre udfordringer udover klimaet.

Lad mig blot nævne ulighed i sundhed, lægemangel, mangel på kvalificeret arbejdskraft, lavt uddannelsesniveau og udfordringer på psykiatrien.

Sidste år havde vi et råderum på godt 100 mio kroner samt en regering der i finansloven gav psykiatrien et ordentligt boost.

Det betyder, at vi indenfor sundhedsområdet ikke skal bruge de store nye kræfter på psykiatriområdet. Den nye store psykiatriplan med de 26 indsatser er i fuld gang med at blive implementeret.

Og det er godt, for på grund af Corona situationen er det økonomiske råderum indskrænket betydeligt og vi kan næppe forvente meget hjælp i finansloven. Dog tror vi, at regeringen vil følge op løfterne om et udspil på det nære sundhedsvæsen.

Vi er meget opmærksomme på udviklingen her, idet vi noterer os, at udgangspunktet fortsat er, at det er det regionale niveau, der har opgaven og hovedansvaret.

Vi ønsker et  sundhedsvæsen, hvor regionale sundhedsydelser placeres i nærområdet – sammen med kommunale opgaver.

Vi ønsker udarbejdet en manual for de regionale opgaver, der kan placeres i det nære område.

Indenfor sundhedsområdet ligger der nogle vedtagne opgaver fra sidste års budget, som der skal skaffes plads til. Det drejer sig om projekterne den sidste tid, og senfølger fra kræft.

Set i lyset af den demografiske udvikling – vi lever længere og antallet af bl.a kræftpatienter vil forventeligt stige – ønsker vi undersøgt muligheden for at udvide de forskellige kræftscreenings ordninger til at gælde 70+ også.

Af nye projekter ønsker vi indsatsen med socialsygeplejersker permanentgjort og udvidet til de øvrige akutsygehuse. Ligeledes ønskes indsats på projekterne funktionelle lidelser, personlig medicin og opfølgning på anbefalinger om multisygdom.

Herudover ønsker vi afsat midler til det Syddanske overvægtsinitiativ. Vi synes at tænkningen med at gå væk fra fokus på vægt til i stedet at fokusere på helbredelse af følgesygdomme er den helt rigtige vej. Initiativet skal udvikles til også at gælde børn og på sigt udbredes til de øvrige akutsygehuse.

Inden vi begynder at flytte opgaver fra sygehuse til speciallægepraksis, ønsker vi økonomien drøftet og under alle omstændigheder få foretaget en kontrolberegning.

Vi ønsker ligeledes en finansiering af lægeuddannelsen i Esbjerg. Det er for os at se et projekt, der kombinerer uddannelse med arbejde i klinikken, og dermed vil være med til at forbedre tiltrækning af nye læger.

I takt med, at der bliver flere og flere patienter med demens, skal vi sikre at vort sygehuspersonale er uddannet til at modtage denne gruppe.

Børn som pårørende, er en ekstraordinær sårbar gruppe. Region Syddanmark skal udvikle et særligt og specifikt program for denne gruppe.

P plads situationen i Esbjerg ønskes løst med et P-hus, ligesom vi ønsker en løsning på handicaporganisationernes kritik af adgangsmulighederne ved Kolding Sygehus.

Er der plads ønskes igangsat en generalplan 2 for Svendborg sygehus.

Vi ønsker fødemuligheden i Svendborg bevaret.

Indenfor Regional udvikling er råderummet  stærkt begrænset. Vi har i indledningen nævnt klimaindsatserne. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at det internationale arbejde i bla. SDEO fortsættes i de følgende år, og at der derfor allerede i 2021 træffes en beslutning herom.

På uddannelsesområdet vil vi fortsat sikre, at der sker efter- og videreuddannelse af vore medarbejdere. Der skal være fokus på rekruttering og fastholdelse. Indsatsen skal være mål rettet og skabe gode arbejdsvilkår.

Det nuværende fokus på at skaffe plads til elever på særlige vilkår fortsættes og udbygges med aftaler om praktikpladser fra uddannelsesinstitutionerne.

Og lad mig så slutte med det vigtigste. Vore medarbejdere. Uden dem, deres engagement og dedikerede arbejde, ville vi ikke have den region vi har i dag.

Vi vil særligt fremhæve og takke for det fantastiske arbejde der blev gjort i Corona tiden. Medarbejderne har været udsat for en ekstraordinær stor arbejdsopgave og pres, men har vist samfundssind og været fleksible og taget udfordringen til sig. Det skylder vi en stor tak for.

Sidste år afsatte vi en stor sum til at forbedre arbejdsvilkårene, bl.a via efter- og videreuddannelse og forskellige introduktionskurser.

Vi har noteret os medarbejdernes tilfredshed med, at vi lyttede og fulgte mange af de ønsker de havde. Det vil vi fortsat gerne gøre.

Vi har noteret, at der er fokus på at opgaverne bliver klare og entydige. Ligeledes at der ønskes mere uddannelse til lederne.

Ligeledes ønskes der flere pladser på særlige vilkår  – herunder også til nuværende ansatte, der får behov for det..

Der ønskes fokus på genetablering af det gode arbejdsmiljø, bl.a på baggrund af corona tidens omvæltninger.

Vi ønsker et fortsat stærkt fokus på arbejdsmiljøet herunder det psykiske arbejdsmiljø.

Tak til medarbejderne for et godt arbejde, herunder den måde coronatiden blev accepteret på.

Også tak til direktion og de forvaltninger vi arbejder tæt med.

Hermed kan vi anbefale budgettets overgang til 2. behandling, idet vi på de nævnte områder vil fremsende konkrete ændringsforslag.

Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med de øvrige partier i håbet om et godt forlig.

 

Karsten Uno Petersen

24-08-2020.

 

Det er det talte ord, der gælder.